Taiturin taidetoiminta on Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja kulttuuripalvelujen tavoitteellinen yhteistyömuoto.

Taidetoiminnan tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen ja tasa-arvon edistäminen yhdessä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa lapsen moninaista ilmaisua tuetaan taidetoiminnalla huomioiden lapsen musiikillista, kuvallista sekä sanallista ja kehollista ilmaisua. Taidetoiminta tutustuttaa lasta eri taiteenaloihin sekä kulttuuriperintöön. Taideintegraatio, kokemuksellisuus, moniaistisuus, toiminnallisuus sekä prosessinomaisuus ovat taidetoiminnan keskiössä.

Taiturin taidetoiminta pohjautuu varhaiskasvatuslakiin, varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmaan, Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan, lakiin kuntien kulttuuritoiminnasta sekä kulttuuripalveluiden ohjelmaan. Taidetoiminta on osa varhaiskasvatuksen koulutussuunnitelmaa ja muodostaa yhdessä perusopetukseen suunnatun Kulttuurimatkan kanssa Seinäjoen kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelman. Taituri ja Kulttuurimatka antavat tasa-arvoista ja laadukasta kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatusta.

Taidetoiminta on taiteen ja kulttuurin näkyväksi tekemistä ja kokemista perustuen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arvoihin: opimme, tunnemme, toimimme ja iloitsemme. Tavoitteena on juurruttaa ja syventää taide osaksi lasten ja kasvattajien elämää. Oppimisympäristön muokkauksella taide ja kulttuuri tehdään myös näkyväksi ja koettavaksi lasten jokapäiväisessä arjessa. Taiturin taidetoimintaa kehittää ja toteuttaa niin varhaiskasvatuksen, kulttuuripalveluiden kuin taide-ja kulttuurialan ammattilaiset. Varhaiskasvatuksen taituriverkosto koostuu perhepäivähoidosta sekä päiväkotien taituritiimeistä, joihin kuuluvat päiväkotien esihenkilöt ja kasvattaja jokaisesta päiväkodin ryhmästä. Taituri tekee yhteistyötä kaupungin taide-ja kulttuuriverkoston, eri taiteenlajien ammattilaisten sekä taidelaitosten kanssa. Taiturin kehittäjäyksikössä, taide-ja kulttuuripäiväkoti Saimassa etsitään, kehitetään ja tutkitaan yhteistyössä uusia mahdollisuuksia lasten hyvinvoinnin tukemiseen taiteen ja kulttuurin avulla.

Lapsen taidemaailma

Taidetoiminta tukee lapsen luontaista tapaa elää. Erilaiset taidekokemukset antavat lapselle tunne-elämyksiä ja laajentavat hänen kokemusmaailmaansa sekä edistävät lapsen minäkuvaa ja itsetuntemusta.

Lapsi on aktiivinen, tunteva, ajatteleva, osallistuja, ideoija, kokeilija, toimija ja kokonaisvaltainen vaikuttaja. Monilukutaito, osallistuminen sekä vaikuttaminen vahvistuvat taiteen, ilmaisun eri muotojen sekä kulttuuriperintöön tutustumisen avulla. Kyky kuvitella ja luoda erilaisia mielikuvia tukevat eettisen ajattelun kehittymistä.

Taidetoiminta perustuu avoimiin, aidosti kuunteleviin ja toista kunnioittaviin vuorovaikutussuhteisiin sekä läsnä oleviin kohtaamisiin. Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen edistävät lapsen sosiaalisia taitoja. Kasvattajan on huomioitava oman vuorovaikutusmallinsa vaikutus lapseen sekä mukautettava omaa vuorovaikutustaan lapsen sanattomien ja sanallisten viestien perusteella. Itsetuntemus auttaa lasta vuorovaikutussuhteiden kehittymisessä. Taiteellisen toiminnan arviointi perustuu enimmäkseen itsetuntemuksen kehittämiseen, koska taiteellisen toiminnan prosessissa ei ole varsinaisia mitattavia tavoitteita.

Taiturin taidetoiminnassa lapsen ja kasvattajan kokemuksellisuus on keskeisessä asemassa. Kasvattajan osallisuus tarkoittaa läsnä olevaa kohtaamista lapsen kanssa. Lapsilähtöisyys ja aikuisen osallisuus muodostavat tasavertaisen dialogin lapsen ja aikuisen välillä. Osallistumalla lapsen arkeen samalla läsnäololla, toiminnalla ja osallisuudella kuin lapsi, kasvattaja heittäytyy lapsen maailmaan. Tällöin kasvattaja oivaltaa erilaiset mahdollisuudet tukea lapsen yksilöllistä kehitystä sekä laajentaa lapsen maailmankuvaa, että lapsen omaa ajattelukykyä. Lapsen ideoita sekä kiinnostuksen kohteita työstetään erilaisissa prosesseissa, joissa hyödynnetään niin kokopäiväpedagogiikan kuin taideintegraationkin mahdollisuuksia.

Taidetoiminta

Taiturin ideologia pohjautuu Taituruuteen eli nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi tulemiseen, kunnioitukseen, itsetuntemukseen, avoimiin vuorovaikutussuhteisiin, kohtaamiseen, läsnäoloon ja kiireettömyyteen.

Taiturin taidemenetelmiä ovat draama, musiikki, sanataide, sirkus, tanssi ja liike sekä visuaaliset taiteet, joita toteutetaan lasten arjessa taideintegraation periaatteella. Alvar Aallon innoittamana taidetoiminnassa huomioidaan myös arkkitehtuuri.

Taiturin taidetoiminta sisältää lapsille ja aikuisille elämyksiä, koulutuksia sekä keskusteluhetkiä taidekasvatuksen mahdollisuuksista. Taituri järjestää etä-ja lähikoulutuksina taideklinikoita ja -työpajoja, taidevierailuja, esityksiä, näyttelyjä ja tapahtumia. Taidetoiminta on tuottanut myös varhaiskasvatuksen käyttöön taidemenetelmäoppaita tukemaan varhaiskasvatuksen taidekasvatusta.