Taituri on Seinäjoen kaupungin varhaisiän kulttuurikasvatussuunnitelma, johon kuuluu ikävuosittain määriteltävät taide- ja kulttuurisisällöt, kasvattajien koulutukset, taidevierailut, työpajat, esitykset, näyttelyt ja tapahtumat. Kulttuurikasvatussuunnitelman sisältöjä kehitetään taide- ja kulttuuripäiväkoti Saimassa. Toiminta pohjautuu Taiturin arvoihin, joissa korostuu kohtaaminen sekä nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen. Tavoitteena on, että taide ja kulttuuri ovat osa arjen toimintaa.   

Taituri muodostaa yhdessä perusopetukseen suunnatun Kulttuurimatkan kanssa Seinäjoen kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelman. Seinäjoen koulujen Kulttuurimatka on suunnattu perusopetuksen 0.-9. vuosiluokkien oppilaille, Taituri alle kouluikäisille lapsille. Taituri ja Kulttuurimatka antavat tasa-arvoista ja laadukasta kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatusta. Kulttuurikasvatussuunnitelma on osa Lastenkulttuurikeskus Louhimon toimintaa.  ”Kulttuurikasvatussuunnitelman avulla kulttuurin hyvinvointivaikutukset saavuttavat tasa-arvoisesti kunnan kaikki lapset ja nuoret.” Kulttuurikasvatussuunnitelmat.fi 

Taiturin tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen ja tasa-arvon sekä yhdenvertaisuuden edistäminen. Taituri etsii, kehittää ja tutkii uusia mahdollisuuksia lasten hyvinvoinnin tukemiseen taiteen ja kulttuurin avulla. Taiturin motto: “Nähdä toisin – Taide ja kulttuuri läsnä jokaisessa hetkessä!”  kuvaa selkeästi Taiturin syvintä ajatusta. Taituri on taiteen ja kulttuurin näkyväksi tekemistä.  Taituri ja erityisesti Taiturin taidetoiminta pohjautuu Taituruuteen: Nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen, kuunteleminen, kunnioitus, itsetuntemus, avoimet vuorovaikutussuhteet, kohtaaminen, läsnäolo ja kiireettömyys. Taiturin arvot toteutuvat kaikessa varhaisiän kulttuuritoiminnassa.   

Taiturin taidemenetelmiä ovat draama, musiikki, sanataide, sirkus, tanssi ja liike sekä visuaaliset taiteet. Taituri järjestää kasvattajille taidekoulutuksia, lapsille ja kasvattajille taidetyöpajoja, taidevierailuja, esityksiä, näyttelyjä tai tapahtumia. Se on tuottanut myös varhaiskasvatuksen käyttöön taidemenetelmäoppaita tukemaan varhaiskasvatuksen taidekasvatusta. Taituri tekee yhteistyötä kaupungin taide- ja kulttuuriverkoston, eri taiteenlajien ammattilaisten sekä taidelaitosten kanssa. 

Taiturin matka

Taiturin matka on suunnattu varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa oleville lapsille. Taiturin matka kulkee tarinoineen varhaiskasvatuksessa taide-elämysten ja –työpajojen myötä kohti varhaiskasvatustaipaleen huipentavia Eskarifestareita.

Taiturin tarjotin

Taiturin tarjotin tuo erilaisia mahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin kokemiseen niin varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa kuin kotona oleville lapsille: kasvattajien koulutukset, lasten ja kasvattajien työpajat, taidevierailut, näyttelyt, esitykset tai tapahtumat.

Taiturin laboratorio

Taide- ja kulttuuripäiväkoti Saima on Kulttuuripalvelujen kehittäjäyksikkö, jossa kokeillaan uusia toimintatapoja ja työpajoja sekä koulutuksia. Taide ja kulttuuri sekä Taiturin arvot ovat mukana prosessinomaisessa työskentelyssä. 

Taiturin arki

Taiturin arjessa yhdistyvät varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sekä taidetoiminnan keskeisimmät tavoitteet, jotka tukevat lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia, tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta. Taiturin taidetoiminta on varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toteutettavaa taidetoimintaa ja se on kirjattu pysyväksi toimintamuodoksi Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan.