KOPS

TAITURI

Taituri on Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatuksessa toteutettavaa taidetoimintaa.

Taiturin taide- ja kulttuuritoiminnalla toteutuu lapsen kulttuurinen osallisuus ja hyvinvoinnin tukeminen.

Taituri on osa kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelmaa ja se kiinnittää taiteellisen lähestymistavan tiiviiksi osaksi varhaiskasvatuksen arkea.

AJANKOHTAISTA

TAIDE-JA KULTTUURIPÄIVÄKOTI SAIMA

YHTEYSTIEDOT

TAITURIN MATKA

TAITURI MINISSÄ ELI TAITURI MINIMISSÄ

Varhaiskasvatusyksikön taituritiimiin kuuluu kustakin lapsiryhmästä yksi kasvattaja. Yksiköiden taituritiimit muodostavat varhaiskasvatuksen taituriverkoston. Taituritiimi kehittää ja toteuttaa yhdessä muun henkilökunnan kanssa Taiturin taidetoimintaa. Taidetoiminnasta lähetetään lastenkulttuuripedagogille lyhyt kuvaus toimintavuoden lopussa. Taiturin taidetoimintaan kuuluvat draama, musiikki, sanataide, sirkus, tanssi/liike ja visuaaliset taiteet.

Taiturin taideoppaat

Taiturin musaopas:
PDF-tiedosto: Taiturin musaopas
EPUB-tiedosto: Taiturin musaopas

Taiturin visuopas:
PDF-tiedosto: Taiturin visuopas
EPUB-tiedosto: Taiturin visuopas

Taiturin tanssiopas:
PDF-tiedosto: Taiturin tanssiopas
EPUB-tiedosto: Taiturin tanssiopas

Taiturin sanataideopas:
PDF-tiedosto: Taiturin sanataideopas
EPUB-tiedosto: Taiturin sanataideopas

Taiturin draamaopas:
PDF-tiedosto: Taiturin draamaopas
EPUB-tiedosto: Taiturin draamaopas

TAITURIN TARJOTIN

Taidetoiminta sisältää elämyksiä lapsille ja aikuisille – esityksiä, yleisötilaisuuksia, näyttelyitä, vierailuja taide- ja kulttuurilaitoksissa ja tapahtumia.

Mielikuvitusta rikastuttavat taidevierailut lasten, kasvattajien sekä taiteen ja kulttuurin ammattilaisten kanssa, antavat kaikille osallistujille yhteisen kokemuksen taiteesta ja kulttuurista.

Taituri järjestää kasvattajille erilaisia taiteen ja kulttuurin koulutuksia sekä keskusteluhetkiä taidekasvatuksen mahdollisuuksista.

 

TAITURIN LABORATORIO

Taituri etsii, kehittää ja tutkii uusia ja monipuolisia mahdollisuuksia lasten hyvinvoinnin tukemiseen. Taiturin laboratoriossa, Taide- ja kulttuuripäiväkoti Saimassa, kehitetään ja kokeillaan lasten ja kasvattajien sekä taiteen ja kulttuurin ammattilaisten yhteistyössä Taiturin uusia ideoita, menetelmiä ja syvennytään Taiturin arvomaailmaan ja toimintatapaan. Taiturin arvoja ovat kunnioitus, itsetuntemus, avoimet vuorovaikutussuhteet, kohtaaminen, läsnäolo ja kiireettömyys.

Siirry tästä Taituri-sivulle — >

Lisätietoja:
Anne Lähdesmäki, Lastenkulttuuripedagogi
anne.lahdesmaki(at)seinajoki.fi
044 418 1800

 

SEINÄJOEN KOULUJEN KULTTUURIMATKA

Seinäjoen koulujen Kulttuurimatkaa hallinnoivat kaupungin kulttuuri- ja opetuspalvelut. Kulttuurimatkan sisällöt suunnitellaan opetus- ja kulttuurialojen asiantuntijoiden yhteistyönä. Sisältöjen tuottajina ovat pääsääntöisesti kaupungin omat kulttuurilaitokset sekä alueen taide- ja kulttuurialojen toimijat, mutta tarvittaessa palveluja voidaan hankkia myös ulkopuolelta. Keskeisiä toimijoita ovat Lastenkulttuurikeskus Louhimo, Seinäjoen Taidehalli, kaupunginkirjasto, kaupunginteatteri ja kaupunginorkesteri sekä Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo.

Toiminta perustuu kulttuurikasvatussuunnitelmaan, joka on Seinäjoen perusopetuksen opetussuunnitelmaa toteuttava paikallinen suunnitelma. Suunnitelman tavoitteena on antaa oppilaalle varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen aikana kulttuurinen yleissivistys, tukea kulttuuri-identiteetin muodostumista ja vahvistaa kulttuurien moninaisuuden ymmärtämistä. Kulttuurikasvatussuunnitelma on toimiva käytännön työkalu, joka antaa raamin koulun ja kulttuurin väliselle yhteistyölle. Se edistää kulttuurin saatavuutta ja aikatauluttamista päiväkoti- ja kouluarkeen soveltuvaksi.

Kulttuurimatka tarjoaa kaikille Seinäjoen perusopetuksen oppilaille tasa-arvoista ja laadukasta kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatusta. Kulttuurimatkan sisällöt koostuvat vierailuista Seinäjoen kaupungin alueen kulttuurilaitoksiin ja -kohteisiin. Vierailuihin sisältyy taide-elämystä tukevaa opastusta sekä opetusmateriaalia luokkatyöskentelyyn. Lisäksi alueen kouluissa järjestetään työpajatoimintaa sekä vierailuesityksiä taiteen eri osa-alueilta. Kouluja kannustetaan omaehtoiseen kulttuuritoimintaan antamalla tietoa kaupungin alueen kulttuuritarjonnasta sekä opetusta tukevista materiaaleista.
Kulttuurikasvatussuunnitelmaan sisältyvä vuosiluokkakohtainen perustoiminta on kouluille maksutonta.

Kohderyhmä: Seinäjoen perusopetuksen 0–9 vuosiluokkien oppilaat.

Historia: Kulttuurimatkan toiminta aloitettiin Seinäjoella vuonna 2008. Kevääseen 2016 saakka Kulttuurimatkan perustana olivat taidealakohtaiset teemalukuvuodet, joiden sisällöt oli suunnattu pääsuuntaisesti vuosiluokille 2., 5., 7. ja 8.

Koordinoinnista vastaa: 
Aila Taivalmäki, Kulttuuripalvelupäällikkö
aila.taivalmaki(at)seinajoki.fi
p. 06 416 7335, 050 361 0402

Siirry tästä Kulttuurimatka-sivulle –>