TuLo-TOIMINTA (2018-2023)

TuLo-toiminta oli Seinäjoen kaupungin kulttuuripalveluiden Lastenkulttuurikeskus Louhimon ja lapsiperheiden sosiaalipalveluiden alaisen perhetyön, Tupasvillan taide- ja kulttuuritoiminnan kehittämishanke. Tavoitteena oli vakiinnuttaa kulttuurin ja taiteen käyttöä perhetyössä. Toiminta oli käynnissä vuodesta 2018 vuotee 2023 saakka, ja sen mahdollisti Seinäjoen kaupungille myönnetty Kulttuuri perheen vahvistajana –teemainen perintöraha.

Kohderyhmänä ovat toimineet Seinäjoen kaupungin lapsiperheiden sosiaalipalveluiden asiakasperheet. TuLo-toiminnassa järjestettiin erilaisia kerhoja ja ryhmiä asiakasperheille sekä taide- ja kulttuuriteemaisia koulutuksia henkilökunnalle. Louhimon työntekijät toteuttivat mm. musiikki- sirkus- ja taidesisältöisiä rasteja Tupasvillan asiakasperheille järjestetyissä tapahtumissa ja perheleireillä. Ohjaajina toimivat Louhimon ja Tupasvillan työntekijät tarkoituksena yhdistää taidekasvattajien ja perheohjaajien osaaminen.

Toiminnan oli tarkoitus vakiinnuttaa ennaltaehkäiseviä, korjaavia tai jälkityöskentelyyn liittyviä taide- ja kulttuurikasvatuksen keinoja osana lapsiperheiden sosiaalipalveluita. TuLo-toiminnassa toteutettiin toiminnallisesti lastenkulttuurin ja taidepedagogian sekä lapsiperheiden sosiaalipalveluiden ammattilaisten yhteistyötä.

AGENTIT LASTENKULTTUURIN PALVELUKSESSA (2022)

Lastenkulttuurin agentit, eli taiteen ja kulttuurin ammattilaiset, toimivat Louhimon lukuun tarjoamalla laadukkaita ja saavutettavia palveluitaan edistääkseen lapsilähtöistä lastenkulttuuritoimintaa Etelä-Pohjanmaalla. Agentit-toiminnan periaatteet ovat lastenkulttuuripalvelujen toteuttajien ammattitaito taiteen ja lastenkulttuurin parissa, lasten kuuleminen sekä kuntien toiveet toiminnasta. Toiminta mahdollistaa lasten ja nuorten kanssa tehtävää taidetta ja kulttuuria sosioekonomisesta asemasta, asuinpaikasta tai koti- ja perhetilanteesta riippumatta.

Kurikassa järjestettiin koulupäivien yhteydessä toteutettavia taide- ja kulttuurisisältöisiä työpajoja 5.-6.-luokkalaisille. Työpajakokonaisuudessa oppilaat pääsivät syventymään prosessiin TAIKA (taidekasvatus)-agenteiksi palkattujen paikallisten ammattilaisten ohjauksessa kuvataide- tai draamatyöpajoissa. Agenttien yhteistyöverkosto kehitti kuntien keskinäistä yhteistyötä lastenkulttuurisisältöjen toteuttamisessa. Hanketta koordinoivan LAKU-agentin toiminnan tuloksena syntyi yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan liiton kanssa toteutettava selvitys 7–17 -vuotiaiden lasten ja nuorten näkemyksistä lastenkulttuurin tilasta kunnissa. Lisäksi peruskouluikäisille toteutettiin kolme ideointityöpajaa koskien lasten taide- ja kulttuuriharrastuksia ja lastenkulttuurin kehittämistä Seinäjoella. Hankkeen rahoituksen mahdollisti Taiteen edistämiskeskuksen lastenkulttuurin erityisavustus, Etelä-Pohjanmaan liitto sekä mukana olevat kunnat.

MAAMA – MAAKUNNALLISET MAHDOLLISUUDET (2020-2021)

MaaMa maakunnalliset mahdollisuudet logo,

Seinäjoen kaupungin kulttuuripalveluiden lastenkulttuurikeskus Louhimo, Etelä-Pohjanmaan liitto sekä Etelä-Pohjanmaan kunnat toteuttivat yhteistyössä MaaMa – Maakunnalliset mahdollisuudet -hanketta ja toimintaa vuosien 2020-2021 aikana. Lastenkulttuurikeskus Louhimo koordinoi toimintaa, jonka avulla edistetään lastenkulttuurin saavutettavuutta Etelä-Pohjanmaalla sekä kehitetään taide- ja kulttuurikasvatustyötä maakunnassa. Kyselyn ja pilottikokeilujen avulla selvitettiin lastenkulttuurikeskus Louhimon toiminnan mahdollista laajentamista maakunnassa kymmenen kunnan kanssa. Etelä-Pohjanmaan kulttuuristrategian yhtenä tavoitteena on laajentaa laadukkaiden ja monipuolisten lastenkulttuurisisältöjen saavutettavuutta maakunnassa.

Vuoden 2021 hankkeeseen saatiin Taiteen edistämiskeskuksen lastenkulttuurin erityisavustus ja toteutuksessa ovat mukana Alajärven, Alavuden, Evijärven, Isojoen, Isonkyrön, Karijoen, Kauhajoen, Kauhavan, Kuortaneen, Lappajärven, Lapuan, Soinin, Teuvan, Vimpelin ja Ähtärin kunnat. Kunnissa järjestettiin koulupäivien yhteydessä toteutettavia 45 minuutin mittaisia taide- ja kulttuurisisältöisiä työpajoja. Lisäksi varhaiskasvatukseen tarjottiin Taidetärppejä ja yläkouluikäisille esittävää toimintaa Digikeikka-konserttitaltioinnin muodossa. Työpajat sisältyivät koulupäivään. Tavoitteena oli lisätä tietoa lastenkulttuurin toteuttamismahdollisuuksista sekä tukea kulttuurikasvatussuunnitelmatyötä kunnissa. Hanketta rahoittivat Taiteen edistämiskeskus, Etelä-Pohjanmaan liitto, Lastenkulttuurikeskus Louhimo sekä hankkeessa mukana olevat kunnat.

OMAKERHO (2016-2021)

Lastenkulttuurikeskus Louhimon Omakerho-hanke on mahdollistanut lapsille ja nuorille ohjatun taide- ja kulttuurisisältöisen harrastustoiminnan koulupäivän yhteydessä sekä koulupäivän aikana tapahtuvan työpajatoiminnan lukuvuosina 2016-2021. Vuosien aikana toiminta tavoitti yhteensä noin 2800 lasta Seinäjoella, Ilmajoella ja Kurikassa. Omakerho-hankkeesta tutut taide- ja kulttuurisisältöiset kerhot ja harrastamisen mahdollisuudet kuitenkin jatkuvat Louhimon ollessa mukana Harkku – Seinäjoen harrastamisen mallissa sekä muussa harrastamisen Suomen mallin kehittämistyössä.

Louhimon Omakerho-hankkeessa toteutettiin maksuttomia taide- ja kulttuurisisältöisiä kerhoja sekä taidetyöpajoja kouluilla tai vaihtoehtoisesti kävelymatkan päässä kouluilta. Hanketta rahoittivat Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä toimintaan osallistuvat kunnat. Omakerhot olivat viikoittaista koulupäivän yhteydessä tapahtuvaa ohjattua kerhotoimintaa. Hankkeessa toteutettiin kerhojen lisäksi periodiluonteisia taidetyöpajoja, jotka toteutuivat osana koulupäivää lukujärjestyksen sisällä. Omakerho-toiminnan perimmäisenä tavoitteena on lisätä lasten mahdollisuuksia harrastaa taidetta ja kulttuuria koulupäivän yhteydessä. Samalla vahvistetaan lasten ja nuorten luovuutta ja parannetaan taide- ja kulttuuriharrastusten tasavertaista saavutettavuutta. Ohjaajina Omakerhoissa toimi taide- ja kulttuurialojen ammattilaisia. Kerhojen ja taidetyöpajojen aiheita olivat muun muassa musiikki, sirkus, ilmaisutaito, mediataide, kädentaidot, kuvataide, roolipelaaminen ja arkkitehtuuri.

Lapsi käyttää kukkakeppiä koulun salissa. Taustalla lattialla muitakin sirkusvälineitä.
Sirkustoimintaa Omakerhon sirkuskerhossa. Kuva: Onni Venäläinen

HIGH 5 (2020)

High 5 oli Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2020 toteutettava kaksiosainen sirkustaiteen kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena oli kehittää sirkustaiteen saatavuutta ja saavutettavuutta sekä tukea sirkusalan ammattilaisten työllistymistä alueella.
Ensimmäinen osa oli lapsiperheille ja erityisesti alle kouluikäisille lapsille suunnattu esineilmaisua ja sirkustaidetta yhdistävä Hai 5 -esitys. Hai 5 – merenalainen seikkailu yhdistää eri sirkuslajeja, esineiden kautta tapahtuvaa ilmaisua sekä varjoteatteria vedenalaisesta elämästä kertovaksi esityskokonaisuudeksi. Mukana oli sirkus- ja teatterialan ammattilaisia. Esitykset välitettiin digitaalisena tallenteena Seinäjoen, Kurikan ja Ilmajoen varhaiskasvatuksen 5-vuotiaille.
Toinen osa High 5-hanketta oli SirkuSilta-tapahtuma, jossa verkotettiin alueen sirkustoimijoita yhteen. SirkuSilta toimi kokeilualustana vaihtuvissa tiloissa järjestettäville verkostoitumis- ja open stage -illoille, johon sirkusalan toimijat tuottavat sisältöä jakaen samalla osaamistaan muille. SirkuSilta-tapahtumassa järjestetään lajiklinikoita, eri toimijoiden luotsaamia työpajoja sekä kartoitetaan mahdollisuuksia yhteisiin koulutuksiin. Tapahtuman tuottivat yhteistyössä Suomen Nuorisosirkusliitto ja Lastenkulttuurikeskus Louhimo. High 5 -hanke toteutettiin eri toimijoiden yhteistyönä ja sen rahoittajana toimi Taiteen edistämiskeskus Taike.

Kaksi esiintyjää näyttämöllä.
Hai 5 -esitys yhdisti sirkusta, esineilmaisua ja varjoteatteria. Kuva: Katariina Vestergård
Ihminen selkä toisen selkää vasten silmät kiinni koristellussa salissa.
Alueen sirkustoimijat kohtasivat SirkuSilta-tapahtumassa. Kuva: Katariina Vestergård

MIELIHUVITUS! (2019)

Seinäjoen varhaiskasvatuksen ja kulttuuripalveluiden yhteistyönä toteutuva Taiturin taidetoiminta toi sirkuksen uudeksi taiteen lajiksi kulttuurikasvatussisältöjen taiteenalojen joukkoon vuonna 2019. Sirkustoiminnasta saatuja kokemuksia tutkineen Mielihuvitus! -hankkeen tulokset kehittävät varhaiskasvattajien taiteenalakohtaista sirkuskoulutusta, sekä mahdollistavat sirkustoimintaa lapsille osana kulttuurikasvatussuunnitelmaa. 

Mielihuvitus!-hankkeessa tarjottiin sirkustoimintaa osaksi perhepäivähoitoa sekä avoimen varhaiskasvatuksen leikkitoimintaa aikuinen–lapsi-ryhmissä. Sirkustoiminnan suunnittelu ja ohjaaminen toteutettiin taidekasvattajan ja päiväkodin johtajan työparityöskentelynä. Hankkeen aikana kehitettiin varhaiskasvattajille suunnattu sirkuskoulutus. Mielihuvitus! oli osa Louhimon taidekasvattaja Tanja Huuskosen Turun ammattikorkeakoulun Kulttuurialan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Hankkeeseen liittyvä opinnäytetyö Mielihuvitus! – sirkustoiminta varhaiskasvatuksessa käsittelee sirkustoiminnasta saatuja kokemuksia sekä mahdollisuuksia varhaiskasvatuksen kontekstissa.

Ihmiset liikuttelevat sirkushuiveja.
Mielihuvitus! -toiminnan sirkustyöpajat vanhemmille ja lapsille 2019. Kuva: Katariina Vestergård

UTELIAS LUOKKA SEINÄJOKI (2018-2019)

Seinäjoella toteutettiin lukuvuonna 2018-2019 Utelias luokka -pilotti, jossa kulttuuri ja taide tuotiin osaksi ilmiölähtöistä opetusta. Taiteen ja kulttuurin tuomista kouluarkeen kokeiltiin kahden luokanopettajan sekä taidekasvattajan yhteisopettajuuden tiimissä. Tiimiopettajuus mahdollisti, että lasten yksilölliset ominaisuudet ja toiveet olivat helpommin havaittavissa. Opettajat, taidekasvattajat ja oppilaat pääsivät tekemään yhteistyötä oppitunneilla ja iltapäivän harrastustunneilla, jolloin taide ja kulttuuri ovat luonnollinen osa jokaisen lapsen koulupäivää. Mukaan lähtevillä opettajilla oli lukuvuonna 2018–2019 koulun kaksi neljättä luokkaa. Kokeilussa haluttiin saada myös lasten vanhemmat jakamaan erityisosaamisensa yhteiseksi hyödyksi. Toimintamalleja kehitettiin Seinäjoen Kivistön koululla.

Lukuvuoden aikana koulun neljännen luokan oppilaat osallistuvat joka viikko useampana päivänä taidekasvattajan vetämään toimintaan, joka vaihteli oppitunnin mittaisista projekteista suurempiin kokonaisuuksiin. Taidetoiminta oli integroitu oppitunneilla opiskeltaviin aihealueisiin, jolloin oppimiskokemus laajeni ja monipuolistui. Lisäksi projektit kehittivät mm. oppilaiden yhteistyökykyä, luovaa ja kriittistä ajattelua sekä valmiuksia pitkäjänteiseen työskentelyyn.
Pilotin aikana oppilaat mm. valmistivat rap-kappaleita englannin tunnilla sekä toteuttivat kevään päätteeksi itse ideoimansa musiikkinäytelmän Aasi ja kuukivien arvoitus.