TYÖPAJAT

Bändisimulaattori — matalan kynnyksen bändisoittokokemus

BandisimulaattoriLouhimon Bändisimulaattoori on matalan kynnyksen bändityöpaja. Työpajaan osallistuva ryhmä saa pikaopastuksen bändisoiton saloihin, tietoa soitinten rooleista bändissä sekä kokemuksen yhteissoitosta useammalla soittimella. Louhimon yksinkertaistettujen sovitusten sekä yksilöllisen ohjauksen vuoksi työpaja ei vaadi osallistujiltaan aiempaa soittokokemusta. Kesto 45 min. Ikäsuositus 10+.

Äänimaalaamo — musiikintekoa lapsen luontaisen luomiskyvyn näkökulmasta

AanimaalaamoÄänimaalaamossa Louhimo tuo lasten käyttöön useasta eri äänilähteestä koostuvan soitinlaitteiston. Työpajassa tunnelmallisesti valaistussa huonetilassa äänimaisemaa rakennetaan hiljalleen jokaisen osallistujan tuodessa vuorollaan oma värinsä äänimaisemaan. Tuokion tähtihetki syntyy koko ryhmän maalatessa äänikuvaa eri soittimilla. Yhdessä improvisoitu ääniteos tallennetaan ja tallenne toimitetaan yhteyshenkilölle.

Prosessia on mahdollista jatkaa myöhemmin tuottamalla äänimaiseman inspiroimaa kuvataidetta (esim. akryylivärein) ääniteoksen soidessa taustalla. Prosessista on tuotettavissa taidenäyttely yhdistämällä äänellinen ja kuvallinen materiaali samaan tilaan vaikkapa omassa päiväkodissa tai koulussa.

SirkusRyhmä – ryhmäytymistä soveltavan sirkuksen keinoin

k_tyopaja_jonkka_1024pxsivuille1

SirkusRyhmä on koululuokille ja muille ryhmille suunnattu työpaja, jossa osallistujat pääsevät tutustumaan ryhmäänsä ja erilaisiin sirkusvälineisiin. Kaikille sopivien sirkuselementtien, kuten helppojen liikkumis-, ilmaisu- ja tekniikkaharjoitteiden kautta osallistujat pääsevät etsimään omaa sekä ryhmän yhteistä luovuutta. Tunnin mittaisessa työpajassa käytetään erilaisia jongleerausvälineitä sekä vanteita.
SirkusRyhmän tarkoituksena on tarjota onnistumisen kokemuksia, etsiä luovia tapoja liikkua yksin ja yhdessä sekä rohkaista itsensä ilmaisemiseen soveltavan sirkustoiminnan keinoin. Työpajaan osallistuminen ei vaadi aikaisempaa kokemusta vastaavasta toiminnasta. SirkusRyhmä on osa Seinäjoen kaupungin peruskouluille tarjottavaa Kulttuurimatkaa (7.-luokkalaiset), ja se soveltuu hyvin sekä ala- että yläkouluikäisten ryhmille ja luokille.

Sirkusvinkki – helppoa tutustumista sirkustoimintaan

k_tyopaja_vanteet_1024pxsivuille2

Sirkusvinkki on Louhimon matalan kynnyksen sirkustyöpaja. Työpajan osallistujat saavat opastusta sirkustoimintaan, kokemuksia erilaisista sirkusvälineistä sekä ideoita yhdessä temppuilun madollisuuksiin. Sirkusvinkissä on mahdollista kokeilla useita erilaisia välineitä tai keskittyä tiettyjen sirkusvälineiden tarkempaan ja haastavampaankin harjoitteluun. Työpajassa kokeiltavat sirkusvälineet valitaan ryhmä, sekä työpajan kesto ja tila huomioiden, eikä siihen osallistuminen vaadi aikaisempaa kokemusta sirkustoiminnasta. Sirkusvinkki voi kestää 30 minuutista 60 minuuttiin, ja siihen voi osallistua 5¬-25 henkilöä kerrallaan. Ikäsuositus 7<.

Musaa koneella

Tietokone voi tuttuutensa vuoksi toimia helppona väylänä myös musiikin tekemiseen sekä sitä kautta oman luovuuden löytämiseen. Tässä matalan kynnyksen pajassa jokainen saa luovuuttaan käyttäen säveltää oman teoksensa ohjaajan opastuksella. Sessioissa ihmetellään yhdessä, mistä elementeistä biisi muodostuu sekä mitä tarkoittavat groove, tempo, biitti, komppi ja looppi. Samalla demonstroidaan GarageBand-musiikkisoftan käyttöä. Myös musiikin teoria tulee tutuksi mielenkiintoisella tavalla.

Studiotyöpaja

Studiokurssilla tutustutaan äänitysstudiossa toimimiseen äänittäjän ja miksaajan näkökulmasta sekä tuotetaan mahdollisuuksien mukaan demonauha paikalliselle bändille. Pääkohtina ovat äänittämisen perusteet kattaen instrumenttien mikittämisen, työasematyöskentelyn sekä miksaamisen. Kurssin vetäjänä toimii studioalan ammattilainen.

Kurssille pääsevät mukaan kaikki alasta kiinnostuneet musiikinharrastajat, eikä aiempaa kokemusta vaadita. Ryhmän koko on noin 10 henkilöä. Ennen viimeistä tapaamiskertaa osallistujat tuottavat kurssilla äänitetystä materiaalista oman miksauksensa, josta saavat palautteen.

“Mitä kappaleet syövät” – biisintekopaja

Työpajassa otetaan lähikontaktia kappaleiden tekemiseen. 2 x 45 minuutin sessioissa tutkitaan biisien rakenteita ja pyritään yhdessä ryhmän kanssa säveltämään oma kappale. Työpaja on suunnattu musiikkia aktiivisesti harrastaville ja se soveltuu hyvin esimerkiksi musiikin valinnaisryhmille sekä bändeille.

Kipinästä liekkeihin – innostavan bändiohjauksen askelmerkit

Kipinästä liekkeihin on musiikinopettajille ja muille bändikerhojen ohjaamisesta kiinnostuneille suunnattu koulutus. Sen aikana käydään läpi bändisoiton perusasioita Louhimon keräämien kokemuksien pohjalta sekä jaetaan yhdessä vuosien varrella havaittuja hyviä käytäntöjä. Etenkin sovituksellisilla ratkaisuilla voidaan tehdä lapsen soittokokemuksesta nautittavan helposti omaksuttavaa ja toisaalta kehittyvälle soittajalle mielekkään haastavaa. Lisäksi työpajassa annetaan vinkkejä bändisoittoon vaadittavien soitin- ja äänentoistolaitteiden toiminnasta sekä niiden käytöstä ja sijoittelusta koululuokassa.

Kuulovammaisten bändiohjaus

Tässä työpajassa Louhimon bändisimulaattori on muunneltu erityisen hyvin kuulovammaisille soveltuvaksi.

Äänitaulu

AanitauluTyöpajassa tutustutaan matalan kynnyksen yhtyeimprovisaatioon sekä sen luomiin sävellyksellisiin mahdollisuuksiin yhdessä jamitellen. Äänitaulu-työpaja on tarkoitettu pääasiassa jo musiikkia ennestään harrastaville ryhmille ja bändeille.

Valoteknikko-työpaja

ValoteknikkoPerehdytään valoteknikon työn tekniseen ja taiteellisen puoleen. Työpajan vetää valoalan ammattilainen, jonka johdolla opiskellaan mm. valopöydän käyttöä, valojen asettelua sekä mietitään erilaisia näkökulmia koskien bändien live-valaistusta.

Ideasta toteutukseen — tapahtumatuotantotyöpaja

Työpajassa ideoidaan kiinnostava ja toteuttamiskelpoinen tapahtuma. Työpajan jälkeen osallistujilla on toteuttamista vaille valmis tapahtumaidea. Ideoinnin lisäksi pohditaan, minkälainen on hyvä tapahtuma, mitä sen järjestäminen vaatii ja miten hyvä idea viedään käytännön toteutukseen.

Sovituskoppi – biisi raakileesta demoksi

Louhimon Sovituskoppi-työpajassa bändi saa ohjausta ja sovitusvinkkejä omiin kappaleisiinsa. Prosessi koostuu kuunteluesimerkkien kautta käytävästä keskustelusta sekä kappaleen äänittämisestä, kuuntelemisesta ja analysoinnista. Lopputuotteena valmiista biisistä äänitetään demo.

Nuorten kollektiivinen musiikkiteos

Työpaja on tarkoitettu 10-20 hengen ryhmille. Työpajaan osallistuvat käyvät 1-3 hengen porukoissa Louhimon paikalle tuomassa äänitysstudiossa äänittämässä omat osuutensa kollektiiviseen musiikkiteokseen. Osallistujat kuulevat studioon tullessaan muun ryhmän siihen mennessä tuottaman musiikin, etsivät ohjaajien avustuksella mieleisensä soundit valitsemistaan soittimista ja lisäävät omat äänensä kokonaisuuteen. Tekemisen vahvimpina kokoavina voimina toimivat toistensa kuunteleminen sekä intuitio. Teokseen on mahdollisuus yhdistellä niin akustisia kuin elektronisiakin instrumentteja.

Äänitysten jälkeen prosessin ensimmäinen vaihe on valmis. Louhimo käsittelee teoksen kuunneltavaan muotoon ja toimittaa sen ryhmän ohjaajalle tai vastuuhenkilölle. Työpaja soveltuu kaikille luokka-asteille eikä vaadi aiempaa kokemusta elektronisen musiikin tekemisestä.

PA pystyyn

Pa-pystyyn

Tämän työpajan käytyään bändillä on tarvittavat valmiudet lainata Louhimon äänentoistolaitteistoa itse järjestämiinsä tapahtumiin. Prosessi opettaa perusasiat äänentoistolaitteiston kytkemisestä, sen käytöstä keikkatilanteessa sekä roudauksesta.