KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET

OMAKERHO
Louhimo käynnisti syksyllä 2016 Omakerho-hankkeen, jossa järjestetään taide- ja kulttuurisisältöisiä kerhoja Seinäjoen, Ilmajoen ja Kurikan peruskouluilla koulupäivän yhteyteen. Kerhot toteutetaan lasten omilla kouluilla tai vaihtoehtoisesti kävelymatkan päässä kouluilta. 

Hankkeen perimmäisenä tavoitteena on lisätä lasten mahdollisuuksia harrastaa taidetta ja kulttuuria koulupäivän yhteydessä. Samalla vahvistetaan lasten ja nuorten luovuutta ja parannetaan taide- ja kulttuuriharrastusten tasavertaista saavutettavuutta. Hankkeen rahoittajina toimivat Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä osallistuvat kunnat.

Kerhonohjaajina toimii taide- ja kulttuurialojen ammattilaisia. Sisältöjen valinnassa on otettu huomioon koululaisten toiveet. Kerhoaiheita ovat olleet musiikki, musiikkiteknologia, sirkus, kuvataide, ilmaisutaito, valokuvaus, elokuvan teko, kädentaidot, sanataide ja kulttuuriperintökasvatus. Lukuvuonna 2018-2019 hankkeen alla toimii noin 50 kerhoa 28 eri koululla. Kerhot ovat sekä osallistujille että kouluille maksuttomia ja toimivat viikoittain peruskoulujen työpäiväkalenterien puitteissa.


Lisätietoa hankkeesta:
Kerhokoordinaattori Ilkka Kivimäki
ilkka.kivimaki(at)seinajoki.fi
p. 044 418 1666

 

TAIDETESTAAJAT
Valtakunnallinen Taidetestaajat-hanke käynnistyi syksyllä 2016. Hanke on Suomen Kulttuurirahaston ja Svenska Kulturfondenin rahoittama. Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton organisoima suurhanke mahdollistaa vuosina 2017–2020 jokaiselle kahdeksasluokkalaiselle nuorelle kaksi taidelaitosvierailua. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 15–20 miljoonaa euroa.
Yksi taidelaitosvierailu suuntautuu nuoren omaan maakuntaan tai sen lähialueelle ja toinen pääkaupunkiseudulle. Etelä-Pohjanmaalla vierailukohteeksi lukuvuonna 2017–2018 on valittu Seinäjoen kaupunginteatteri sekä Red Nose Company, joka tarjoaa kiertävän teatteriesityksen. Pääkaupunkiseudun vierailukohteet ovat muun muassa teatteria, oopperaa, konsertteja ja taidemuseoita. Taidetestaajat kustantavat oppilaiden ja opettajien pääsyliput sekä matkakulut molempiin kohteisiin.
Taidelaitokset tuottavat taide- ja kulttuurielämyksen lisäksi nuorille suunnattua etukäteis- ja jälkityöskentelyn materiaalia, joilla syvennetään taiteenlajin ymmärrystä. Nuorille rakennetaan myös sosiaalisen median työkalu, jolla he voivat arvioida ja kuvata kokemaansa taide-elämystä. Lisäksi opettajille tuotetaan pedagogisia materiaaleja.
Kahdeksasluokkalaisia nuoria on vuositasolla noin 60 000 ja noin 2300 heistä asuu Etelä-Pohjanmaalla. Kolmen vuoden aikana hanke tavoittaa jopa 200 000 nuorta ja heidän opettajaansa. Hanke on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmistoa.

Lisätietoa hankkeesta:
Elina Muotio
Etelä-Pohjanmaan aluekoordinaattori
etela-pohjanmaa(at)taidetestaajat.fi
p. 044 418 1633

 

MIELIHUVITUS! – SIRKUSTOIMINTA VARHAISKASVATUKSESSA

Seinäjoen Kasperin alueen perhepäivähoitoon osallistuville lapsille sekä avoimen leikkitoiminnan vanhempi–lapsi -ryhmälle tarjottiin sirkustoimintaa keväällä 2019. Työpajatoiminta toteutui osana Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatusta, ja se liittyi Taiturin taidetoiminnan taidealakohtaisten koulutusten kehittämiseen. Sirkustoimintaa toteutettiin työpajamuotoisesti helmi-huhtikuun aikana, ja siihen osallistuvat sekä lapset että lapsia hoitavat aikuiset/vanhemmat yhdessä.

Sirkustoiminta oli osa Mielihuvitus!-nimistä kehittämishanketta. Hankkeen tarkoituksena oli, että perhepäivähoitajat sekä kotona lapsia hoitavat vanhemmat saavat käsityksen sirkustoiminnan mahdollisuuksista lapsen taiteellisessa kokemisessa ja ilmaisemisessa. Mielihuvitus!-hankkeessa tutkittiin lapsen ja aikuisen välistä vuorovaikutusta sirkustoiminnan aikana sekä sitä, minkälaisia merkityksiä aikuiset antavat sirkustoiminnalle osana varhaiskasvatuksen taidesisältöjä. Mielihuvitus! toteutettiin yhteistyössä perhepäivähoitajien, varhaiskasvattajien sekä soveltavan taiteen ammattilaisen kanssa. Sirkustoiminnan suunnitteli ja ohjasi Louhimon taidekasvattaja Tanja Huuskonen yhdessä Saima päiväkodin johtajan Reetta Pellonpään kanssa. Mielihuvitus!-hanke oli osa Huuskosen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Hankkeeseen liittyvä opinnäytetyö julkaistaan loppuvuodesta 2019

Mielihuvitus! -hankkeen työpajat tuotti Seinäjoen kaupungin kulttuuripalvelut ja Lastenkulttuurikeskus Louhimo. Seinäjoen kaupungilla on kulttuurikasvatussuunnitelma, joka käsittää Seinäjoen kaupungin perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen. Varhaiskasvatuksessa kulttuurikasvatussuunnitelmaa toteutetaan Taiturin taidetoiminnan kautta, jonka tarkoituksena on etsiä, kehittää ja tutkia mahdollisuuksia lasten hyvinvoinnin tukemiseksi taiteen ja kulttuurin avulla.

Lisätietoa hankkeesta:
Tanja Huuskonen
Taidekasvattaja
tanja.huuskonen[at]seinajoki.fi
p. 044-4181273

 

PÄÄTTYNEET HANKKEET:

UTELIAS LUOKKA SEINÄJOKI -PILOTTI

Kuva: Katariina Vestergård

Seinäjoella on alkanut elokuussa Utelias luokka -pilotti, jossa kulttuuri ja taide tuodaan osaksi ilmiölähtöistä opetusta. Taiteen ja kulttuurin tuomista kouluarkeen kokeillaan kahden luokanopettajan sekä taidekasvattajan yhteisopettajuuden tiimissä. Tiimiopettajuus mahdollistaa, että lasten yksilölliset ominaisuudet ja toiveet ovat helpommin havaittavissa. Opettajat, taidekasvattajat ja oppilaat pääsevät tekemään yhteistyötä oppitunneilla ja iltapäivän harrastustunneilla, jolloin taide ja kulttuuri ovat luonnollinen osa jokaisen lapsen koulupäivää. Mukaan lähtevillä opettajilla on lukuvuonna 2018–2019 koulun kaksi neljättä luokkaa. Kokeilussa halutaan saada myös lasten vanhemmat jakamaan erityisosaamisensa yhteiseksi hyödyksi. Toimintamalleja kehitetään tämä lukuvuosi Kivistön koululla.

Lisätietoa hankkeesta:
Tuomo Kallio 
Lastenkulttuurikoordinaattori 
tuomo.kallio[at]seinajoki.fi 
040-7748564