KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET

MaaMa

Louhimo käynnisti yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan liiton kanssa Maakunnalliset mahdollisuudet -hankkeen elokuussa 2020. MaaMa-hankkeen avulla edistetään lastenkulttuurin saavutettavuutta Etelä-Pohjanmaalla sekä kehitetään taide- ja kulttuurikasvatustyötä maakunnassa. Etelä-Pohjanmaalla toteutettavan kyselyn ja pilottikokeilujen avulla selvitetään lastenkulttuurikeskus Louhimon toiminnan mahdollista laajentamista maakunnassa.

Pilotit toteutetaan syksyllä 10:ssä mukaan lähteneessä kunnassa: Alajärvellä, Alavudella, Isojoella, Lappajärvellä, Kuortaneella, Evijärvellä, Soinissa, Ähtärissä, Kauhajoella ja Karijoella. Näissä kunnissa järjestetään yksi työpajapäivä alakoululla, joka sisältää 4 x 45min työpajaa. Työpajojen sisällöt ovat sirkusta, sanataidetta, elektronista musiikkia tai musiikin tekemistä iPadin GarageBand-sovelluksen avulla. Työpajat sisältyvät koulupäivään. Hanketta rahoittavat Etelä-Pohjanmaan liitto ja kunnat.

Elina Muotio
Koordinaattori l kulttuuriohjaaja
044 418 1633
elina.muotio(at)seinajoki.fi

Seinäjoen kaupunki l kulttuuripalvelut
Lastenkulttuurikeskus Louhimo
Nyykoolinkatu 25 l 60100 SEINÄJOKI

www.seinajoki.fi/kulttuuri

 

HIGH 5

High 5 on Etelä-Pohjanmaalla toteutettava kaksiosainen sirkustaiteen kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on kehittää sirkustaiteen saatavuutta ja saavutettavuutta sekä tukea sirkusalan ammattilaisten työllistymistä alueella.

Hai 5-esityksen logo

Ensimmäinen osa on lapsiperheille ja erityisesti alle kouluikäisille lapsille suunnattu esineilmaisua ja sirkustaidetta yhdistävä Hai 5 -esitys. Hai 5 – merenalainen seikkailu yhdistää eri sirkuslajeja. esineiden kautta tapahtuvaa ilmaisua sekä varjoteatteria vedenalaisesta elämästä kertovaksi esityskokonaisuudeksi. Mukana on sirkus- ja teatterialan ammattilaisia. Esitykset välitetään digitaalisena tallenteena Seinäjoen, Kurikan ja Ilmajoen varhaiskasvatuksen 5-vuotiaille. 

Toinen osa High 5-hanketta on vuosittain toteutettavaksi tarkoitettu SirkuSilta-tapahtuma, jossa verkotetaan alueen sirkustoimijoita yhteen. SirkuSilta toimii kokeilualustana vaihtuvissa tiloissa järjestettäville verkostoitumis- ja open stage -illoille, johon sirkusalan toimijat tuottavat sisältöä jakaen samalla osaamistaan muille. SirkuSilta-tapahtumassa järjestetään lajiklinikoita, eri toimijoiden luotsaamia työpajoja sekä kartoitetaan mahdollisuuksia yhteisiin koulutuksiin. SirkuSilta-tapahtumasta tulee vuosittainen perinne ja kohtaamispaikka sirkusalan ammattilaisille ja toimijoille.

ILMOITTAUTUMINEN tapahtumaan 1.-17.11.2020 oheisen linkin takaa:
https://link.webropolsurveys.com/EP/CB7BA1E393CD557D

SirkuSilta-tapahtuman logo

SirkuSilta – webinaari & verkostotapahtuma taiteen ja kulttuurin ammattilaisilletapahtuma to 19.11.2020 Seinäjoki, Taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetta

Hai 5 –esitykset Seinäjoen, Ilmajoen ja Kurikan varhaiskasvatukseen viikoilla 47-48.

 

High 5 -hanke toteutetaan eri toimijoiden yhteistyönä vuoden 2020 aikana. Hankkeen rahoittajana toimii Taiteen edistämiskeskus Taike.

Lisätietoa hankkeesta:
Maarit Manninen l tuottaja
044 754 1618
maarit.manninen(at)seinajoki.fi

 

OMAKERHO
Louhimon Omakerho-hankkeessa toteutetaan maksuttomia taide- ja kulttuurisisältöisiä kerhoja sekä taidetyöpajoja kouluilla tai vaihtoehtoisesti kävelymatkan päässä kouluilta. Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä osallistuvien kuntien rahoittama hanke on toiminut vuodesta 2016 alkaen. Lukuvuoden 2020-2021 toiminnassa on mukana Seinäjoki ja Ilmajoki.

Omakerhot ovat viikoittaista koulupäivän yhteydessä tapahtuvaa ohjattua kerhotoimintaa. Hankkeessa toteutetaan kerhojen lisäksi periodiluonteisia taidetyöpajoja, jotka toteutuvat osana koulupäivää lukujärjestyksen sisällä. Omakerho-toiminnan perimmäisenä tavoitteena on lisätä lasten mahdollisuuksia harrastaa taidetta ja kulttuuria koulupäivän yhteydessä. Samalla vahvistetaan lasten ja nuorten luovuutta ja parannetaan taide- ja kulttuuriharrastusten tasavertaista saavutettavuutta.

Kerhojen ja taidetyöpajojen sisällöissä huomioidaan lasten toiveet ja sisällöt räätälöidään aikaisemman osaamisen sekä kiinnostusten kohteiden mukaan. Kerhojen ja taidetyöpajojen aiheita ovat tällä hetkellä musiikki, sirkus, ilmaisutaito, mediataide, kädentaidot, kuvataide, roolipelaaminen ja arkkitehtuuri. Lukuvuoden 2020-2021 aikana toteutuu noin 30 kerhoa sekä 10-20 taidetyöpajaa. Ohjaajina toimii taide- ja kulttuurialojen ammattilaisia.


Lisätietoa hankkeesta:
Kerhokoordinaattori Ilkka Kivimäki
ilkka.kivimaki(at)seinajoki.fi
p. 044 418 1666

 

TAIDETESTAAJAT
Valtakunnallinen Taidetestaajat-hanke vie kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset taidevierailuille.
Taidetestaajat alkoi lukuvuonna 2017-2018. Oppilaille ja heidän opettajilleen tarjotaan pääsyliput sekä matkakulut taide-elämykseen. Vierailukohteita ovat esimerkiksi ooppera, teatteri, konsertti ja taidenäyttely. Taidelaitokset tuottavat taide-elämyksen lisäksi nuorille suunnattua etukäteis- ja jälkityöskentelyn materiaalia, joilla syvennetään taiteenlajin ymmärrystä.
Taidetestaajat jatkuu lukuvuonna 2020–21 yhden alueellisen vierailun mallilla. Hanketta koordinoi Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, ja rahoitus tulee Suomen Kulttuurirahastolta, Svenska kulturfondenilta sekä Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. 

Taidetestaajat tarjoaa lisäresurssin koulun taidekasvatukseen sekä kansalais- ja demokratiakasvatukseen. Kaikki osallistumisen esteet pyritään voittamaan, jotta nuoret pääsevät tasa-arvoisille taidevierailuille esimerkiksi liikuntarajoitteista, äidinkielestä tai asuinpaikasta riippumatta.
Vierailut sopivat opetussuunnitelman tavoitteisiin ja mahdollistavat kouluille useiden oppiaineiden taidepainotteisen yhteistyön sekä tarjoavat uusia oppimisympäristöjä koulurakennuksen ulkopuolella.

Elina Muotio
Taidetestaajat-koordinaattori
044 418 1633
elina.muotio(at)taidetestaajat.fi

Seinäjoen kaupunki l kulttuuripalvelut
Lastenkulttuurikeskus Louhimo
Nyykoolinkatu 25 l 60100 SEINÄJOKI

www.seinajoki.fi/kulttuuri

 

PÄÄTTYNEET HANKKEET:

Taidekasvattaja Tanja Huuskonen:
MIELIHUVITUS! – SIRKUSTOIMINTAA SEINÄJOEN VARHAISKASVATUKSEEN

Seinäjoen varhaiskasvatuksen ja kulttuuripalveluiden yhteistyönä toteutuva Taiturin taidetoiminta on tuonut sirkuksen uudeksi taiteen lajiksi kulttuurikasvatussisältöjen taiteenalojen joukkoon. Sirkustoiminnasta saatuja kokemuksia tutkineen Mielihuvitus!-hankkeen tulokset kehittävät varhaiskasvattajien taiteenalakohtaista sirkuskoulutusta, sekä mahdollistavat sirkustoimintaa lapsille osana kulttuurikasvatussuunnitelmaa.

Olen toiminut sirkusohjaajana, ja seurannut sirkustoiminnan vaikutuksia eri-ikäisiin ihmisiin seitsemän vuoden ajan. Toteutin Seinäjoella vuoden 2019 aikana Mielihuvitus!-nimisen kehittämishankkeen, joka oli osa Turun ammattikorkeakoulun Kulttuurialan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Hankkeeseen liittyvä loppuvuodesta 2019 julkaistava opinnäytetyöni Mielihuvitus! – sirkustoiminta varhaiskasvatuksessa käsittelee sirkustoiminnasta saatuja kokemuksia sekä mahdollisuuksia varhaiskasvatuksen kontekstissa. Työskentelen tällä hetkellä Lastenkulttuurikeskus Louhimolla taidekasvattajana, jossa pääsen toteuttamaan monimuotoista kulttuurin ja varhaiskasvatuksen välistä yhteistyötä muun muassa sirkustoiminnan ohjaajana.

Mielihuvitus!-hankkeessa tarjottiin sirkustoimintaa osaksi perhepäivähoitoa sekä avoimen varhaiskasvatuksen leikkitoimintaa aikuinen–lapsi-ryhmissä. Sirkustoiminnan suunnittelu ja ohjaaminen toteutettiin taidekasvattajan ja päiväkodin johtajan työparityöskentelynä. 

Työskentelin hankkeessa seinäjokisen taidepäiväkoti Saiman johtajan Reetta Pellonpään kanssa. Olin kiinnostunut siitä, mitä voin taidekasvattajana välittää sirkusosaamisestani hänelle, ja miten yhteistyön kokemukset voivat kiinnittyä osaksi sekä taide- että varhaiskasvattajan ammattitaitoa. Kiinnitin myös erityistä huomiota siihen, miten sirkustoimintaa ja sitä kohti innostamista pitäisi toteuttaa varhaiskasvatuksessa.

Hankkeen tulokset osoittavat, että vaikka kulttuurikasvatussuunnitelmien pääasiallinen kohderyhmä ovat lapset, aikuisella on merkittävä rooli sirkustoiminnan toteutumisessa osana lapsen taiteellista kokemista ja ilmaisemista. Mielihuvitus!-hankkeeseen osallistuneille aikuisille teetettyjen kyselyjen ja haastattelujen perusteella osallistujat näkivät merkityksellisenä sirkustoiminnan toteuttajan käsityksen sirkuksesta, sekä sirkustoiminnan tilat. Näitä asioita huomioimalla sirkustoiminnan toteuttamista varhaiskasvatuksessa voidaan tukea sekä taide- että varhaiskasvatuksen näkökulmasta tulevaisuudessa. Näkemykseni mukaan taidealakohtaiset koulutukset ovat merkittävä tapa tutustuttaa varhaiskasvatuksen henkilökuntaa taidelähtöisiin menetelmiin osana lasten hyvinvoinnin tukemista, sekä edistää monipuolisen lastenkulttuurin saavutettavuutta ja saatavuutta.

Sirkus taidekasvatuksena
Varhaiskasvatuksessa toteutettu sirkustoiminta pohjautui sosiaalisen sirkuksen periaatteisiin. (Hyttinen ym. 2011, 19.) Aikuisen ja lapsen yhteinen sirkustoiminta tarjoaa mahdollisuuksia onnistumisen kokemuksiin, itsensä ilmaisemiseen ja oman luovuuden löytymiseen, sekä itsetunnon vahvistumiseen. Sirkuksella nähtiin taidetta ja liikuntaa yhdistävänä toimintana yhteys myös valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Havainto kannustaa sirkustoiminnan käyttämiseen lapsen taiteellisen kokemisen ja ilmaisemisen välineenä. Aikuisen ja lapsen yhteisen sirkustoiminnan kautta järjestetty toiminta korosti kasvattajan ja hoitajan kanssa tapahtuvaa vuorovaikutusta ja sen merkitystä lapsen itsensä ilmaisemisessa taiteen keinoin. ”Näkemykseni mukaan tämä perustelee vahvasti paitsi taidesisältöjen tarjoamista lapsille, myös taidelähtöisen toiminnan mahdollisuuksien avaamisen lapsen kasvatuksesta huolehtiville lähiaikuisille; vanhemmille, kasvattajille sekä hoitajille.” (Huuskonen 2019, 20.)

Anneli Pönkön ja Arja Sääkslahden liikuntakasvatusta koskevassa artikkelissa kehollinen ilmaisu nostetaan fyysisen pätevyyden ohella merkittäväksi lapsen terveen itsetunnon rakentumiselle. Kehollinen ilmaisu voi tarjota lapselle ajattomuuden eli flow’n kokemuksen ja se voi toimia vastapainona suorittamiselle. (Pönkkö & Sääkslahti 2017, 138.) ”Sirkustoiminta ja -harjoittelu pitää luonnostaan sisällään sekä onnistumisia että epäonnistumisia. Ohjaajana pyrin sijoittamaan sirkustoiminnassa esimerkiksi välineiden kanssa harjoittelun liikesuoritusten ja ilmaisun merkityksiin keskittymisen välimaastoon. Tavoitteeni oli luoda ympäristöä, jossa osal listujalla on mahdollisuus olla suhteessa omaan kokemusmaailmaansa vaihtelevista ohjaustyyleistä ja tehtävistä riippumatta.” (Huuskonen 2019, 21–22.)

Sirkuskoulutuksista toimintaan
Seinäjoella varhaiskasvattajille tarjottavia sirkuskoulutuksia on toteutettu syksystä 2019 lähtien osana varhaiskasvatuksen ja kulttuuripalveluiden yhteistä Taiturin taidetoimintaa (Louhimo 2019.) Koulutusten tarkoitus on ohjata varhaiskasvattajia oman sirkustekijyyden äärelle, jotta sirkustoiminnan toteuttaminen olisi mahdollista laajasti varhaiskasvatusyksiköissä ja muissa hoitopaikoissa.
”Sirkustoiminnan toteuttajaksi on monia polkuja. Mielestäni on arvokasta, että varhaiskasvattaja kykenee tarjoamaan lapselle taide- ja kulttuuritoimintaa suhteessa siihen tietämykseen mikä hänellä on jo valmiiksi lapsesta. Parhaimmillaan taide- ja varhaiskasvattajien yhteistyö yhdistää molempien ammattitaidon, luovuuden ja osaamisen yhteiseksi matkaksi, johon jokainen liittyy omalta polultaan oman elämänkokemuksensa, temperamenttinsa ja persoonallisuutensa kanssa. Sirkustoiminnan tuominen osaksi varhaiskasvatuksessa tarjottavia taidesisältöjä lisää tasa-arvoisesti lasten mahdollisuuksia sirkustoiminnan kokemiseen ja kokeilemiseen.” (Huuskonen 2019, 44–45.)

Lisätietoja:
Tanja Huuskonen
Taidekasvattaja, sirkusohjaaja
Lastenkulttuurikeskus Louhimo
Seinäjoen kulttuuripalvelut
tanja.huuskonen@seinajoki.fi
044-4181273

Lähteet:
Huuskonen, T. 2019. Mielihuvitus! – sirkustoiminta varhaiskasvatuksessa. Opinnäytetyö. Turku: Turun ammattikorkeakoulu.
Hyttinen, H., Kakko, S-C., Karkkola, P. & Åstrand, R. 2011. Sosiaalisen sirkuksen hyvien käytäntöjen opas. Tampere: Tampereen yliopisto, Tutkivan teatterityön keskus. Viitattu 14.11.2019. http://www.kulttuuriakaikille.fi/doc/tietopaketit_ja_oppaat/Sosiaalisen_sirkuksen_hyvien_kaytantojen_opas.pdf.
Lastenkulttuurikeskus Louhimo 2019. Taituri. Viitattu 11.12.2019. https://www.louhimo.com/kops/taituri/.
Pönkkö, A. & Sääkslahti, A. 2017. Liikkuva lapsi. Teoksessa Hujala, E. & Turja. L. (toim.) Varhaiskasvatuksen käsikirja. Jyväskylä: PS-Kustannus.

UTELIAS LUOKKA SEINÄJOKI -PILOTTI

Kuva: Katariina Vestergård

Seinäjoella on alkanut elokuussa Utelias luokka -pilotti, jossa kulttuuri ja taide tuodaan osaksi ilmiölähtöistä opetusta. Taiteen ja kulttuurin tuomista kouluarkeen kokeillaan kahden luokanopettajan sekä taidekasvattajan yhteisopettajuuden tiimissä. Tiimiopettajuus mahdollistaa, että lasten yksilölliset ominaisuudet ja toiveet ovat helpommin havaittavissa. Opettajat, taidekasvattajat ja oppilaat pääsevät tekemään yhteistyötä oppitunneilla ja iltapäivän harrastustunneilla, jolloin taide ja kulttuuri ovat luonnollinen osa jokaisen lapsen koulupäivää. Mukaan lähtevillä opettajilla on lukuvuonna 2018–2019 koulun kaksi neljättä luokkaa. Kokeilussa halutaan saada myös lasten vanhemmat jakamaan erityisosaamisensa yhteiseksi hyödyksi. Toimintamalleja kehitetään tämä lukuvuosi Kivistön koululla.

Lisätietoa hankkeesta:
Tuomo Kallio 
Lastenkulttuurikoordinaattori 
tuomo.kallio[at]seinajoki.fi 
040-7748564